унитех ко

Унитех – Обява

На 09.02.2016 г. „УНИТЕХ  КО”  ЕООД подписа Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ с Министерство на Икономиката  по процедура BG16RFOP002-2.001 „Подобряване на производствения капацитет в Малки и Средни Предприятия” и бе връчен на официална церемония на 16.02.2016 год.в гр.София.

Проектното предложение с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „УНИТЕХ  КО”  ЕООД” е на  обща стойност 199 783.00 лева, като 70% от тази стойност са финансирани от Европейския съюз и възлизат на 139 848.10 лева.

По Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ с

№ BG16RFOP002-2.001-940-С01 ще бъде закупен вертикален обработващ център.

            Основната цел на проектното предложение е повишаване конкурентоспособността на фирмата и осигуряване възможност за разширяване на пазарния дял на вътрешния и външен пазар.

Конкретните цели са:

  1. Обновяване на производствените мощности с оглед повишаване производителността
  2. Повишаване на ефективността на производството,чрез намаление на себестойността на произвежданите изделия
  3. Реализиране на висока добавена стойност от произвежданите изделия

Срока на изпълнението на ДБФП е 12 месеца.