универсален струг

Унитех Ко ЕООД – Обява Нова

На 25.03.2021 г. „УНИТЕХ  КО”  ЕООД подписа Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ с Министерство на Икономиката  по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

Проектното предложение с наименование „Подобряване на производствения капацитет в „УНИТЕХ  КО”  ЕООД” е на  обща стойност 145 530.00 лева, като 70% от тази стойност са финансирани от Европейския съюз и възлизат на 101 871.00 лева.

По Договор за Безвъзмездна Финансова Помощ с № BG16RFOP002-2.040-1617-C01 ще бъдат закупени „Универсален Струг” – един брой, „Универсална фрезова машина“ – един брой, „Плоскошлифовъчна машина“ – един брой и „Хоризонтална лентоотрезна машина“ – един брой.

            Основната цел на проектното предложение е повишаване конкурентоспособността на фирмата и осигуряване възможност за разширяване на пазарния дял на вътрешния и външен пазар.

Конкретните цели са:

  1. Добавяне на производствени мощности с оглед повишаване производствения капацитет
  2. Повишаване на ефективността на производството, чрез намаление на себестойността на произвежданите изделия
  3. Реализиране на висока добавена стойност от произвежданите изделия

Срока на изпълнението на ДБФП е 12 месеца.