УНИТЕХ КО ЕООД – подписан договор по проект №BG16RFOP002-6.002

Проект и главна цел: BG16RFOP002-6.002-0164-C01 “Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Бенефициент: УНИТЕХ КО ЕООД

Обща стойност: 259 994.99 лв., от които 129 997.49 лв.
европейско и 0,00 лв. национално съфинансиране.

Начало: 21.09.2022 г.
Край: 21.07.2023 г.